ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PLASTIEKHOFSTADE.BE

 

 

 

 

Ondernemingsgegevens

 

Nv Plastiek Hofstade

Hekkestraat 33

9308 Aalst

Ondernemingsnummer 0430.720.283

Btw- nummer BE 0430.720.283

Tel: 053/78.54.62

Fax: 053/77.73.94

e-mail: [email protected]

 

Hierna genoemd: de Verkoper

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

 

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de bezoeker van de website worden geplaatst.

2.      Bij het plaatsen van een bestelling via de website van de Verkoper moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

3.      De Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Artikel 2: Prijs

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze zijn omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

1.      De Verkoper is niet gebonden of aansprakelijk voor de door hem aangeboden informatie indien deze kennelijk onvolledig of niet up-to-date is, of kennelijk materiële fouten bevat. De Verkoper is wat de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

2.      Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Levering

 

De levering van bestelde producten gebeurt uitsluitend in België.

 

Artikel 5: Klachten

 

Alle klachten moeten binnen de acht (8) dagen na levering gebeuren.

 

Artikel 6: Wettelijk herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten aankopen via de website van de Verkoper.

 

1.      De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.3 en 6.6). De

herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

2.      Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper (per gewone post: nv Plastiek Hofstade, Hekkestraat 33, 9308 Aalst, of per fax: 053/77.73.94, of per e-mail: [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.11), maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

 

3.      Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen, van de Verkoper terug.

4.      De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

5.      De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, aan de Verkoper terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

6.      De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

7.      De Verkoper mag wachten met terugbetaling tot deze de goederen heeft teruggekregen, of tot de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.      De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

9.      Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

10.    De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

11. Indien de Klant de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen:

Aan: Nv Plastiek Hofstade, Hekkestraat 33, 9308 Aalst, fax: 053/77.73.94, e-mail: [email protected]

 

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen herroep/herroepen (*) :

- besteld op / ontvangen op (*)

 

- uw naam / namen:

 

- Uw adres:

 

- Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

1.      De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper tot op het moment van de gehele betaling door de Klant.

2.      In geval van doorverkoop behoudt de Verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen.

3.      Eens de goederen geleverd zijn, draagt de Klant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.

4.      De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

 

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

 

1.      Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtsweg en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd tegen 12 % per jaar.

2.      Bij niet-betaling op de vervaldag is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % verschuldigd met een minimum van 37,18 euro.

 

Artikel 9: Nietigheid bepaling

 

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbasbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten.

 

 

Artikel 10: Klantendienst

 

De klantendienst van de Verkoper is bereikbaar via e-mail op [email protected] , per post op het adres Hekkestraat 33, 9308 Aalst en op het telefoonnummer 053/78.54.62. Eventuele klachten kunnen hieraan worden gericht.

 

Artikel 11: Bevoegde rechtbanken

 

Bij betwisting en voor elke rechtsvordering is enkel de Vrederechter van het tweede kanton Aalst bevoegd, en voor de vorderingen die de bevoegdheid van de Vrederechter te boven gaan is enkel en alleen bevoegd de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde in geval van betwisting met een ondernemer, en de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde in geval van betwisting met een niet-ondernemer.

 

Artikel 12: Privacy

 

1.      De persoonsgegevens van klanten worden verzameld en verwerkt voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, opvolgen van bestellingen/leveringen, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). De grondslag hiervoor is artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant heeft evenwel het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

2.       Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Verkoper verbonden zijn of met enige andere partner van de Verkoper. De Verkoper garandeert dat deze ontvangers de nodige maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

3.      De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen

4.      De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn,  laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om contact op te nemen via e-mail: [email protected]

5.      De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - [email protected]).